Składnia

a) tryb rozkazujący:

Tryb rozkazujący w języku angielskim tworzy się poprzez postawienie na początku zdania czasownika w formie podstawowej zwanego bare infinitive (np. GO) i dodanie do tego dopełnienia (np. to home) oraz wykrzyknika. Dzięki czemu uzyskujemy zdanie: „Go to home!”

b) zdania z podmiotem it:

Używa się ich w celu określenia pogody, temperatury, odległości, czasu. Występują w konstrukcji forlof + dopełnienie + bezokolicznik lub w konstrukcji z bezokolicznikiem.

c) zdania z podmiotem there:

There is/ are; was/were; will be.

d) zdania w stronie biernej:

czasy proste:
Present Simple- are, is
Past Simple- was, were
Present Perfect- have been, has been
Past Perfect- had been
Future Simple- will be
Future Perfect- will have been
Czasy ciągłe:
Present Continuous- is being, are being
Past Continuous- was being, were being
Present Perfect Continuous- has been being, have been being
Past Perfect Continuous- had been being
Future Continuous- will be being
Future Perfect Continuous- will have been being

Budowa zdania oznajmującego: podmiot + to be + czasowniki (-ed lub trzecia forma z tabeli czasowników nieregularnych) + dopełnienie

Budowa zdania pytającego: to be + podmiot + czasownik (-ed lub trzecia forma z tabeli czasowników nieregularnych) + dopełnienie

Budowa zdania przeczącego: podmiot + to be not + czasownik (-ed lub trzecia forma z tabeli czasowników nieregularnych) + dopełnienie

e) zdania w mowie zależnej:

Stosuje się ją w celu przytoczenia czyjejś wypowiedzi. W mowie zależnej obowiązuje zasada następstwa czasów.

Zasada następstwa czasów:

Present Simple zamieniamy na Past Simple
Present Continuous na Past Continuous
Present Perfect na Past Perfect
Past Simple na Past Perfect
Past Continuous- Past Perfect Continuous

Will na would
Will be na would be
Will have na would have
Can na could
Must na had to
Shall na should
May na might

f) konstrukcje bezokolicznikowe i gerundiale

Konstrukcje bezokolicznikowe tworzy się w następujący sposób:
– czasownik + bezokolicznik
– czasownik + rzeczownik odsłowny
– czasownik + dopełnienie + bezokolicznik
– konstrukcje takie jak: I’m glad to see you
– too + przymiotnik + bezokolicznik
– wyrażenie to be going to (za pomocą tego zwrotu określamy zamiary, intencje, co do przyszłości; przewidujemy, co się wydarzy na podstawie tego, co widzimy; prawdopodobieństwo wykonania czynności wynosi 50 %).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *